CONDIȚII GENERALE

Definiții 

În sensul acestor Condiții Generale se aplică următoarele definiții: 

‘SAGA’: Societatea privată cu răspundere limitată, SAGA FESTIVAL SRL, cu sediul social în București, sector 1, str. D.I. Mendeleev, nr. 5, Etaj 1, camera 2., J40/2309/2020; Cod unic de înregistrare 42279335 și/sau societățile afiliate; 

„Condiții generale”: Aceste condiții generale; 

 

„Vizitator”: Consumatorul care vizitează site-ul web și / sau care cumpără un bilet de acces pentru un eveniment și / sau care vizitează un eveniment; 

„Consumator”: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

„Conținut digital”: înseamnă acele date care sunt produse și livrate în formă digitală; 

„Eveniment”: un eveniment organizat în România de către SAGA, în cel mai larg sens al cuvântului, inclusiv evenimente în interior, evenimente în aer liber și festivaluri de muzică; 

„Produs”: un articol, rezultat dintr-o activitate a unei întreprinderi, cum ar fi mărfuri, îmbrăcăminte, afișe, cărți, suporturi de materiale, CD-uri și DVD-uri; sau orice bun mobil corporal, cu excepția bunurilor vândute prin executare sau valorificate ca urmare a aplicării dispozițiilor legale; apa, gazul natural, electricitatea și căldura sunt considerate „produse” atunci când sunt oferite spre vânzare într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă; 

„Contract la distanță”: Acordul privind cumpărarea și livrarea de produse fizice sau servicii și / sau conținut digital, prin care (până la și inclusiv) formarea acestui acord se utilizează numai una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță în legătură cu un sistem de vânzare la distanță organizat de SAGA (site-ul web); 

 „Bilet de acces”: un document fizic și / sau digital, bilet sau cod de bare livrat Vizitatorului de către SAGA și / sau o organizație oficială de vânzări angajată de SAGA, care dă dreptul titularului de a accesa și / sau de a participa la un eveniment; 

„Site web: „sagafestival.com” și / sau orice site oficial aparținând lui SAGA; 

„Cocontractant”: un vizitator, un consumator sau un furnizor, în sensul prezentelor Condiții Generale; 

„Terță parte”: orice parte care vinde un produs sau un serviciu în legătură cu evenimentul, nefiind SAGA.

2.Aplicabilitate

2.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor ofertelor făcute de SAGA și tuturor acordurilor dintre SAGA și Cocontractant indicate în acest document. 

2.2 De semenea, aceste Condiții Generale se aplică și acordurilor încheiate cu intervenția unei organizații oficiale de vânzări angajate de SAGA, cum ar fi, dar fără a se limita la Paylogic sau Bilete.ro. 

2.3 În cazul în care un eveniment este organizat de o societate afiliată la SAGA, aceste Condiții Generale vor fi aplicabile cu condiția să poată fi consultate pe site-ul web al evenimentului respectiv. Prin urmare, societatea respectivă va fi partea contractantă și, de asemenea, „utilizatorul” acestor Condiții Generale în conformitate cu legea română. 

2.4 Prin prezenta se respinge de către SAGA aplicabilitatea oricăror termeni și condiții ale Cocontractantului. 

2.5 Orice derogare de la Condițiile Generale va fi obligatorie numai în situația în care SAGA a fost de acord cu această derogare în scris.

3. Vizualizare

3.1 Pentru încheierea acordului, Condițiile Generale sunt puse la dispoziție pe cale electronică, astfel încât cocontractanții să le poată salva pe un suport durabil de date. De asemenea, Condițiile Generale pot fi consultate prin intermediul site-ului web relevant. În plus, la prima cerere, aceste Condiții Generale vor fi trimise pe cale electronică sau într-un alt mod către Cocontractant. În acest scop poate fi trimisă o cerere la adresa de email: info@sagafestival.com.

4. Modificări

4.1 SAGA își rezervă dreptul de a modifica unilateral Condițiile Generale. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va fi publicată în mod clar pe site-ul Web relevant. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va intra în vigoare din momentul publicării. 

Condiții generale privind biletele de acces și vizitele la evenimente

1. Formarea acordului (contractului)

1.1 Acordul (contractul) dintre SAGA și Vizitator în ceea ce privește vânzarea și livrarea biletelor de acces și vizitarea unui eveniment se încheie în momentul în care vizitatorul comandă și / sau cumpără un bilet de acces pentru eveniment de la SAGA sau de la o adresă oficială de (pre-)vânzare angajată de SAGA. Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor Biletelor de acces și fac parte integrantă din acordul menționat. Prin achiziția și / sau utilizarea unui bilet de acces și / sau participarea la un eveniment, vizitatorul acceptă conținutul acestor Condiții Generale.

2. Biletul de acces

2.1 Biletul de acces dă dreptul Vizitatorului să aibă acces și să participe la eveniment. Vizitatorul nu va avea acces la eveniment decât prin prezentarea unui bilet de acces valid, personalizat cu numele complet al titularului și nedeteriorat. Biletul de acces va fi dat o singură dată și dă dreptul persoanei să participe la eveniment. Doar Vizitatorul care la începutul evenimentului este primul care arată biletul de acces va avea acces. Doar Vizitatorul care la începutul evenimentului este primul care arată biletul de acces va avea acces. Biletul de acces rămâne proprietatea SAGA.  

2.2 Pentru accesul la eveniment, Vizitatorul trebuie sa se asigure ca numele inscris pe Biletul de acces este acelasi cu numele de pe actul sau de identitate. SAGA isi rezerva dreptul sa verifice conformitatea dintre datele inscrise pe Biletul de Access si un act de identitate original și valid al Vizitatorului-ambele trebuind să fie prezentate împreună la accesul la eveniment. 

 2.3 SAGA presupune că titularul acestui bilet de acces este și persoana care a cumpărat biletul de acces. SAGA nu este obligată să efectueze verificări suplimentare cu privire la biletele de acces valabile. Vizitatorul însuși trebuie să se asigure că devine și rămâne titularul biletului de acces furnizat de SAGA sau de o adresă de (pre-) vânzare angajată de SAGA. Din momentul în care biletul de acces a fost furnizat Vizitatorului, riscul privind pierderea, furtul, deteriorarea sau abuzul biletului de acces revine Vizitatorului. 

2.4 SAGA își rezervă dreptul de a impune un număr maxim de bilete de acces care pot fi comandate per persoană, iar Vizitatorul este obligat să respecte numărul maxim impus de SAGA. 

2.5 SAGA garantează validitatea biletului de acces numai dacă biletul de acces a fost cumpărat de la SAGA sau de la o adresă de (pre-)vânzare recunoscută de SAGA. Obligația de probă revine, în această privință, Vizitatorului. 

2.6 Biletul de acces dă dreptul persoanelor cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani să participe la eveniment, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit. SAGA va refuza accesul persoanelor cu vârsta sub 18 ani la Eveniment, fără ca SAGA să fie obligată să restituie taxa de acces. În anumite situații și la anumite evenimente, SAGA poate permite accesul persoanelor sub 18 ani, dar numai dacă acestea prezintă un acord parental scris, pentru persoanele cu vârsta între 16 și 18 ani. Accesul persoanelor cu vârsta sub 16 ani este permis numai dacă sunt însoțite de unul dintre părinți. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, având capacitate deplină de exercițiu dobândită conform legii, trebuie să dovedească acest lucru. 

2.7 SAGA dorește să sublinieze importanța protecției auditive, în special pentru fanii noștri mai tineri. Vă rugăm să nu participați la evenimentele noastre fără o protecție auditivă. 

2.8 În cazul în care Vizitatorul pleacă după ce a intrat la Eveniment sau la locația acestuia, biletul de acces își va pierde automat valabilitatea.

3.Interzicerea revânzării biletului de acces

3.1 Vizitatorul este obligat să păstreze biletul de acces pentru el însuși. Vizitatorul nu are voie să revândă biletul de acces și / sau să îl ofere spre vânzare unor terțe părți. 

3.2 Vizitatorul nu are voie să facă publicitate evenimentului sau să ofere evenimentului orice altă formă de publicitate. 

3.3 Vizitatorul nu este autorizat să transfere acordul și / sau drepturile care decurg din acesta către o terță parte, cu excepția cazului în care acest lucru este cu titlu oneros și nu în scop de profit. Această prevedere are efect juridic în temeiul dreptului proprietății. În cazul în care Vizitatorul furnizează un tichet de acces unei terțe părți cu titlu oneros și nu în scop de profit, el este, de asemenea, obligat să impună persoanei căreia i-a pus la dispoziție biletul de acces obligațiile impuse lui în calitate de Vizitator, astfel cum sunt prevăzute în paragrafele precedente ale acestei Clauze. Vizitatorul garantează SAGA că această persoană / aceste persoane va/vor îndeplini aceste obligații. Transferul unui bilet de acces, în condițiile menționate mai sus, presupune în mod automat însușirea de către noul titular a tuturor drepturilor și a obligațiilor aferente, (inclusiv cele enunțate în prezentele condiții generale). 

3.3 Vizitatorul nu este autorizat să transfere acordul și / sau drepturile care decurg din acesta către o terță parte, cu excepția cazului în care acest lucru este cu titlu oneros și nu în scop de profit. Această prevedere are efect juridic în temeiul dreptului proprietății. În cazul în care Vizitatorul furnizează un tichet de acces unei terțe părți cu titlu oneros și nu în scop de profit, el este, de asemenea, obligat să impună persoanei căreia i-a pus la dispoziție biletul de acces obligațiile impuse lui în calitate de Vizitator, astfel cum sunt prevăzute în paragrafele precedente ale acestei Clauze. Vizitatorul garantează SAGA că această persoană / aceste persoane va/vor îndeplini aceste obligații. Transferul unui bilet de acces, în condițiile menționate mai sus, presupune în mod automat însușirea de către noul titular a tuturor drepturilor și a obligațiilor aferente, (inclusiv cele enunțate în prezentele condiții generale). 

3.4 În cazul în care Vizitatorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentei Clauze, Vizitatorul va datora lui SAGA o penalitate imediat scadentă și plătibilă de 5.000,00 EUR pentru fiecare încălcare și de 1.000,00 EUR pentru fiecare zi în care încălcarea continuă, fără a aduce atingere dreptului SAGA de a pretinde de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau despăgubirea pentru pierderea suferită sau care urmează să fie suferită. 

3.5 În acest caz, SAGA va avea dreptul, de asemenea, să declare Biletul de acces invalid și / sau să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, fără ca Vizitatorul să aibă dreptul la rambursarea sumei (inclusiv taxele pentru servicii) pe care a plătit-o către SAGA pentru biletul de acces, indiferent dacă este sau nu printr-o adresă oficială de (pre-)vânzare. 

4. Obligațiile Vizitatorului

4.1 SAGA are dreptul să percheziționeze vizitatorul sau să facă să fie percheziționat înainte de a intra și/sau în timpul evenimentului, iar vizitatorul este obligat să se lase percheziționat. 

4.2 Vizitatorul este obligat să se identifice la prima cerere, în timpul vizitei sale la eveniment, precum și la comandarea biletului de acces, prin prezentarea unei dovezi valide și oficiale de identitate. 

 4.3 Este interzisă deținerea sau aducerea la eveniment a oricăror camere, tuburi de aerosoli, spray-uri, selfie stick-uri (suport tip baston “selfie”), drone, sticlărie, sticle de plastic, cutii de conservă, băuturi (alcoolice), alimente, droguri, substanțe inflamabile, focuri de artificii, arme (de foc) și / sau alte obiecte periculoase. SAGA are dreptul de a confisca aceste articole. Orice articol confiscat nu va fi returnat, ci colectat și distrus de către SAGA și / sau o terță parte numită de SAGA. 

4.4 Înregistrarea evenimentului fără aprobarea scrisă prealabilă explicită din partea SAGA prin intermediul echipamentelor profesionale de înregistrare cu scop comercial sub orice formă, inclusiv fotografierea, filmarea și înregistrarea audio și / sau vizuală nu este permisă. Acest lucru se aplică și reimprimării și / sau copierii articolelor din program (broșură), postere și alte lucrări tipărite. În cazul în care Vizitatorul acționează prin încălcarea acestei clauze, SAGA are dreptul de a confisca aceste înregistrări și de a le distruge, utiliza și / sau exploata la propria sa discreție, fără a aduce atingere dreptului SAGA de a solicita de la Vizitator îndeplinirea specifică și / sau despăgubirea oricărui prejudiciu astfel suferit sau care urmează să fie încă suferit. 

4.5 În cazul în care Vizitatorul a înregistrat o parte a evenimentului utilizând echipamente de înregistrare neprofesionale (cum ar fi un smartphone), aceste înregistrări sunt strict pentru uz privat și nu vor fi exploatate în niciun fel de către Vizitator și / sau făcute public în scopuri comerciale.  

4.6 Vizitatorul este obligat să respecte reglementările (de siguranță) (inclusiv regulile casei) și / sau instrucțiunile făcute de SAGA, operatorii locației unde se desfășoară evenimentul, personalul de securitate (siguranță), serviciile de pompieri și alt personal autorizat. Vizitatorul nu are voie să hărțuiască și / sau să interfereze cu alți vizitatori și cu personalul prezent în timpul evenimentului.În timpul evenimentului și / sau la locația evenimentului, Vizitatorului nu i se permite să se afle public sub influența (alcoolului, substanțelor narcotice, drogurilor sau altfel) și / sau să urineze / să își facă nevoile în afara toaletelor publice desemnate. În cazul în care la locul evenimentului există și o interdicție de fumat, această interdicție se va aplica tuturor produselor pentru fumat, inclusiv produselor electronice pentru fumat (țigări electronice).

5. Refuzul accesului la eveniment

5.1 În cazul în care Vizitatorul încalcă una sau mai multe dintre dispozițiile prevăzute în aceste Condiții Generale, SAGA este îndreptățită să declare Biletul de acces invalid, să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul la Eveniment, să îl îndepărteze pe Vizitator din locația în care are loc Evenimentul, să transfere Vizitatorul la poliție și / sau să ceară despăgubiri pentru orice daune suferite sau care urmează să fie încă suferite. 

5.2 În orice moment, SAGA își rezervă dreptul de a interzice Vizitatorului orice acces (suplimentar) la Eveniment sau să-l îndepărteze pe Vizitator din locația în care se desfășoară Evenimentul în cazul în care SAGA, în opinia sau la discreția sa, consideră necesar acest lucru pentru a menține ordinea și siguranța publică în timpul evenimentului. De exemplu, acest lucru se aplică și în cazul în care un Vizitator poartă sau are asupra sa îmbrăcăminte, texte sau semne care, în opinia SAGA, pot fi jignitoare, discriminatoare, insultătoare sau provocatoare de agresiune sau neliniște în rândul altor vizitatori. 

5.3 În cazul în care, în opinia SAGA este probabil ca un bilet de acces să fi fost falsificat, SAGA va avea, de asemenea, dreptul de a declara biletul de acces invalid și / sau de a refuza Vizitatorului orice acces (ulterior) la eveniment. 

5.4 În cazurile menționate în prezenta Clauză, Vizitatorul nu va avea dreptul la rambursarea sumei pe care a plătit-o pentru Biletul de acces (inclusiv tarifele pentru servicii), indiferent dacă este sau nu printr-o adresă oficială de (pre) vânzare. În plus, în cazurile prezentate mai sus, Vizitatorul nu poate solicita despăgubiri și / sau daune suferite.

6.Înregistrarea evenimentului de către sau în numele SAGA

6.1 SAGA are dreptul să înregistreze evenimentul, ceea ce include dreptul de a realiza sau de a face să fie realizate înregistrări video și / sau audio ale evenimentului, vizitatorului și celorlalți vizitatori ai evenimentului. SAGA are dreptul să exploateze și / sau să reproducă și / sau să publice aceste videoclipuri și / sau înregistrări sonore sau să facă să fie publicate, sub orice formă și în orice fel. Prin intrarea la (locația) evenimentului, vizitatorul își dă consimțământul necondiționat pentru realizarea acestor înregistrări, inclusiv editarea, publicarea și exploatarea acestora, inclusiv în scopuri comerciale, fără a avea dreptul la nicio compensație. 

6.2 În măsura în care Vizitatorul are un drept (inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, drepturi conexe și / sau dreptul de portret) cu privire la înregistrările menționate în această clauză, Vizitatorul transferă aceste drepturi către SAGA fără restricții, fără nicio compensație materială sau morală din partea SAGA, iar Vizitatorul renunță irevocabil, prin prezenta, la drepturile sale morale sau Vizitatorul nu le va invoca. În cazul în care acest transfer în prealabil nu este legal valabil, Vizitatorul va fi obligat la prima solicitare din partea SAGA să dea acordul scris necesar și / sau să semneze un act de transfer în care drepturile menționate vor fi transferate gratuit către SAGA și / sau către oricare dintre societățile sale afiliate.

7. Jetoane

7.1 Tichetele de consum și / sau jetoanele de consum cumpărate în timpul evenimentului vor fi valabile exclusiv pe durata evenimentului. Tichetele de consum și / sau jetoanele de consum cumpărate nu pot fi schimbate. Din motive de eficiență și pentru confortul și securitatea vizitatorilor, va fi utilizat un sistem de plată fără numerar. 

7.2 Rambursarea – Returnarea banilor rămași pe tichetele de consum și/sau jetoanele de consum și/sau brățară, la sfârșitul festivalului. 

7.2.1 Rambursarea reprezintă acțiunea prin care, un vizitator își recuperează banii rămași pe tichetele de consum și/sau jetoanele de consum și/sau brățară, în condițiile detaliate în prezentul Regulament. 

7.2.2 Sumele neutilizate de pe tichetele de consum și/sau jetoanele de consum și/sau brățară pot fi preschimbate in bani, prin procesul denumit REFUND (RAMBURSARE), în condițiile impuse de SAGA. 

7.3.3 Rambursarea poate fi realizată astfel: 

Rambursarea sumei de bani rămase pe brățară se va face EXCLUSIV ONLINE, după completarea formularului de rambursare.
Păstrează codul PIN de validare §i numărul de pe brățara de festival.  Vei avea nevoie de aceste informații pentru a completa formularul de returnare online. În cazul in care vizitatorul nu formulează cererea în acest termen, acesta este unicul răspunzător pentru nerestituirea banilor, SAGA fiind lipsită de orice culpă. Returnarea poate fi făcută doar către posesorul brățării. Nicio persoană nu poate cere returnarea sumelor pe mai mult de o brățară, exceptie fiind în cazul persoanelor care au achiziționat bilete de mai mult de o zi, dar nu abonamente de 3 zile.

TOTODATĂ RECOMANDĂM VIZITATORILOR SĂ FACĂ SOLICITAREA DE REFUND CEL TÂRZIU LA MOMENTUL ÎN CARE PLEACĂ DE LA EVENIMENT ÎN ULTIMA LOR ZI DE PARTICIPARE.  

7.3.5 Suma rambursată va fi toată suma rămasă în contul tichetele de consum și/sau jetoanele de consum și/sau brățară (inclusiv cele rezultate din tranzacții online). 

7.3.6 Pentru realizarea rambursării, vizitatorul trebuie să poarte tichetele de consum și / sau jetoanele de consum  și sau brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere/deteriorare (exceptând cazurile agreate de SAGA), în caz contrar rambursarea nu se va efectua. 

 1. Rambursare on-line

7.3.7 Procesul de rambursare on-line se referă la returnarea sumelor care provin numai din tranzacții on-line – returnarea va fi realizată la cerere, prin completarea unui formular de către vizitator.  

Pentru returnarea on-line a sumelor nefolosite se percepe un comision de 5 Lei – reprezentând taxă de procesare/transfer bancar, retras automat din contul de eveniment. 

RAMBURSAREA TREBUIE SA FIE SOLICITATĂ ÎN TERMEN DE MAXIM 5 ZILE DUPĂ DATA TERMINĂRII EVENIMENTULUI ÎN CAZ CONTRAR SUMA DE BANI NU VA MAI FI RAMBURSATĂ VIZITATORULUI, INDIFERENT DE VALOAREA ACESTEIA 

În situația în care vizitatorul nu și-a retras sumele necheltuite sau, după caz, nu a completat un formular prin care solicită refund on-line pana la datele indicate mai sus, aceste sume devin proprietatea SAGA. 

Rambursarea se va efectua în aproximativ 14 zile după completarea formularului, direct pe cardul de pe care s-a făcut tranzacția on-line de încărcare. 

7.3.8 Vizitatorii sunt obligați să completeze corect și să verifice datele de pe formular, aceștia având întreaga raspundere pentru modul în care completează datele în formularul de rambursare. 

7.3.9 SAGA nu are nicio responsabilitate cu privire la obligația de rambursare dacă unele informații nu sunt valide sau au fost incorect completate. 

Serviciul de rambursare este valabil și poate fi accesat de către visitator doar după începerea evenimentului. Nu se admit rambursări înainte de începerea evenimentului decât în situații excepționale și punctuale indicate de către SAGA.

8. Răspunderea

8.1 Vizitatorul participă la eveniment pe propriul risc. 

8.2 SAGA nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea auzului, pierderea vederii, orbirea și / sau alte vătămări fizice și / sau deteriorarea bunurilor, cum ar fi – dar fără a se limita la – îmbrăcăminte, chiar dacă sunt cauzate sau nu de alți vizitatori la Eveniment. SAGA recomandă în mod explicit Vizitatorului să poarte protecție pentru urechi pe durata evenimentului. 

8.3 SAGA va fi răspunzătoare numai pentru daunele aduse Vizitatorului care sunt rezultatul neglijenței imputabile SAGA în mod direct. 

8.4 Răspunderea totală din partea SAGA conform prezentului document este limitată la despăgubirea cheltuielilor rezonabile, documentate și directe efective și a daunelor vizitatorului, până la maximum suma plătită în temeiul asigurării de răspundere civilă generală a SAGA. 

 8.5 Se exclude răspunderea SAGA pentru daune indirecte, incluzând pierderi importante, daune imateriale, profituri pierdute, economii ratate și / sau daune cauzate de întreruperea afacerii. 

 8.6 Vizitatorul este obligat să raporteze orice daune în termen de 48 de ore de la eveniment către SAGA via info@sagafestival.com sau altfel se refuză orice drept de a solicita daune. 

 8.7 Vizitatorul este obligat să raporteze orice reclamație în termen de 30 de zile de la eveniment către SAGA via info@sagafestival.com sau altfel se refuză orice drept la despăgubire. 

 8.8 În cazul în care SAGA angajează în mod direct sau indirect subordonați, non-subordonați, persoane auxiliare, terți și / sau alte persoane în executarea acordului, va fi exclusă orice răspundere din partea SAGA și SAGA nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de aceste persoane. 

8.9 SAGA va depune eforturi pentru a se asigura că Evenimentul va fi desfășurat cât mai rezonabil posibil în conformitate cu programul și programarea anunțată. Cu toate acestea, SAGA nu poate fi trasă la răspundere pentru orice modificări și / sau abateri și pentru orice daune care ar putea apărea în acest sens pentru Vizitator. De asemenea, SAGA nu poate fi trasă la răspundere cu privire la modul în care interpretează artistul și durata interpretării artiștilor. Ora de începere indicată pe biletul de acces sau desfasurarea evenimentului pot fi modificate cu sau fara voia SAGA, caz in care SAGA nu va putea fi trasa in niciun fel la raspundere.

8.10 Vizitatorul va despăgubi SAGA împotriva oricăror pretenții ale unor terți cu privire la prejudiciul pentru care Vizitatorul va fi responsabil față de acești terți. Vizitatorul va despăgubi SAGA pentru orice daune, inclusiv toate costurile legale suportate de SAGA, care ar putea fi rezultatul oricărei cereri din partea acelor terțe părți.

9. Anulare și amânare

9.1 În caz de forță majoră, SAGA are dreptul de a reprograma Evenimentul la o altă dată sau locație sau de a anula Evenimentul, fără a fi responsabilă în niciun fel față de Vizitatori pentru aceste decizii. Forța majoră include – fără limitare – condiții meteorologice extraordinare care nu permit sau pun în pericol performanțele artiștilor, greve, incendii, probleme de sănătate la nivel mondial, epidemii, pandemii (cum ar fi actuala criză COVID-19), colaps, lupte, reglementări impuse de autorități, condiții de război, tulburări sociale, amenințări teroriste și orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de SAGA. În caz de anulare sau amânare, SAGA va face publică această decizie prin mass-media și / sau prin publicarea deciziei sale pe www.sagafestival.com. SAGA nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune rezultate din mutarea datei sau amânarea evenimentului, după cum s-a menționat mai sus. În cazul în care Evenimentul este mutat, amânat sau anulat, așa cum s-a menționat mai sus, SAGA va face public acest fapt, în măsura în care este posibil, în modul pe care îl consideră adecvat, inclusiv prin menționarea pe site-ul web, printre altele, a condițiilor aplicabile pentru  rambursarea (daca este cazul) sumelor de bani platite de catre Vizitator.  

9.2 În oricare dintre cazurile menționate mai sus, SAGA nu va plăti Vizitatorului nicio penalitate sau dobândă legală. Totodata, în cazul în care evenimentul este anulat sau reprogramat din motive ce nu țin de voința SAGA, Vizitatorul se obligă să se abțina de la orice actiune sau demers litigios îndreptata impotriva SAGA, atât în ceea ce privește Evenimentul în sine cât și voucheul și/sau ramburasrea oricaror sume de bani. 

9.3 Dacă evenimentul nu este interzis de către autorități și nici anulat, mutat sau amânat de către SAGA din motive de forță majoră, însă un vizitator decide totuși să nu participe la eveniment din motive ce țin, de exemplu, de frică, probleme de sănătate sau de vreme dezamăgitoare, vizitatorul anulează pe cheltuiala sa. 

9.4 Ținând cont de reglementările legale speciale ca urmare a crizei COVID-19 (a se vedea art. VIII din O.U.G. 174/2020 modificată și aprobată prin legea 131/2021) se aplică următoarele dispoziții: 

(1)Prin derogare de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, așa cum este acesta reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru evenimentele și activitățile culturale, festivalurile și proiecțiile cinematografice ce urmau a fi susținute pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autoritățile competente, urmează să se aplice următoarele reguli: 

 1. a) în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Termenul de aducere la cunoștința publicului a datei reprogramării evenimentului sau festivalului este de maximum 6 luni de la data încetării perioadei de suspendare a dreptului de organizare a evenimentelor și festivalurilor;
 1. b) în cazul anulării sau reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea SAGA un voucher pentru întreaga sumă plătită, voucher ce va fi folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii din gama oferită de către SAGA, conform unui regulament detaliat comunicat de către SAGA;
 1. c) în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până la epuizarea termenului prevăzut la lit. a), SAGA va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului în termen de 90 de zile calculat din ultima zi a termenului de reprogramare.

(2) SAGA are obligația de a oferi un termen de 30 de zile cumpărătorului de bilete, pentru a opta între folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul prevăzut la alin. (1) lit. b). După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului sau festivalului.

10.Plan de plată în rate. Access for persons with disabilities to events

10.1 În anumite situații, strict anunțate și definite de SAGA, Vizitatorului i se va permite să plătească sumele datorate în rate, conform unui plan de plată, începând cu o sumă în avans urmată de o anumită sumă lunară până la achitarea integrală a prețului total. SAGA va oferi Vizitatorilor posibilitatea de a utiliza un plan de plată în rate a biletului, constând în plata prețului biletului de acces în 6(șase) rate în conformitate cu termenii specifici ai planului de plată, postat pe www.sagafestival.com 

ÎN CAZUL ÎN CARE VIZITATORUL NU PLĂTEȘTE LA TIMP (UNA DIN) RATE, SAGA ACORDĂ VIZITATORULUI O PERIOADĂ DE REMEDIERE DE 14 ZILE PENTRU A-ȘI ÎNDEPLINI OBLIGAȚIILE DE PLATĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE, DUPĂ ACELE 14 ZILE, VIZITATORUL ÎNCĂ NU A PLĂTIT TRANȘA(ELE) RESTANTE, SAGA VA ANULA BILETUL DE ACCES EMIS SI NU VA RAMBURSA PLĂȚILE DEJA EFECTUATE DE VIZITATOR, INDIFERENT DE VALOAREA ACESTORA. 

 10.2 Accesul gratuit al persoanelor cu dizabilitati la evenimente 

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber la evenimentele cultural-artistice organizate de catre SAGA, prin înscriere prealabilă. 

Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilitati, astfel cum este reglementat în legea nr. 448/2006, pentru evenimentele sau spectacolele organizate de SAGA, alocăm un număr de invitatii, stabilit de catre SAGA pentru fiecare eveniment in parte. 

Accesul: 

Persoanele cu dizabilitati, indiferent de gradul de handicap, pot sa fie asistate de un adult insotitor care la randul sau beneficiaza de acces gratuit la eveniment. 

Persoanele minore cu grad de handicap mediu, accentuat sau grav, precum si cele puse sub interdictie judecatoreasca trebuie sa fie insotite in mod obligatoriu de reprezentantul legal (parinte/tutore/curator) sau de o persoana adulta care a fost imputernicita in acest sens de catre reprezentantul legal. 

Persoanele minore cu un grad de handicap usor pot participa neinsotite la eveniment insa trebuie sa prezinte acordul parental pentru a i se permite accesul. 

Persoanlele majore cu handicap grav, accentuat sau mediu trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un adult in calitate de însoțitor. 

Acordarea gratuităților, cât și accesul la evenimentele organizate de SAGA se va face numai pe bază de legitimație personală. 

Pentru a intra în posesia acestor invitații (în situațiile prevăzute mai sus), vă rugăm să  vă înscrieți pe tabelul nominal la adresa de e-mail [] si totodată să atasati documentele doveditoare scanate: 

 – C.I. al persoanei cu handicap; 

– certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului si legitimatia acordata personelor cu handicap (daca exista); 

– C.I. al persoanei însoțitoare (daca este cazul); 

– documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor. 

–  Acordul parental /imputernicirea speciala daca este cazul; 

Însoțitorul este pe deplin răspunzator atât în timpul evenimentului cât și anterior/ulterior acestuia de orice effect/manifestație a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea evenimentului. Organizatorul este exonerat de orice răspundere. 

Accesul la eveniment se va face numai pe bază de documente de identitate, atât pentru persoana cu handicap, cât și pentru însoțitorul acesteia. 

Atentionare! 

Nivelul sunetului si efectele luminoase sau pirotehnice folosite in cadrul unora dintre Evenimentele organizate de SAGA poate avea efecte negative asupra persoanelor cu unele afectiuni neuro-psihice. Inainte de a solicita inscrierea in vederea participarii la un eveniment va rugam sa va informati cu privire la continutul si desfasurarea acestuia si sa consultati, dupa caz, un medic specialist.

11.Deținătorii de standuri la eveniment

La eveniment, vizitatorilor li se pot oferi produse de către terți, cum ar fi mărfuri și produse alimentare sau băuturi. În ceea ce privește acest lucru, vă rugăm să rețineți că SAGA nu este parte la niciun acord între vizitator și terța parte. Consumatorul va încerca, cumpăra sau va consuma produsele livrate de terți pe propriul risc și va despăgubi SAGA împotriva oricărei pretenții pentru costuri sau daune care ar putea rezulta dintr-un acord între vizitator și terț. 

Condiții generale pentru achiziții online: 

 1. Oferta, formarea contractului la distanță

1.1 Aceste Condiții Generale sunt aplicabile oricărei oferte din partea SAGA și oricărui Contract la Distanță între SAGA și Consumator în ceea ce privește cumpărarea și livrarea Produselor și a Conținutului Digital. 

 1.2 Oferta include o descriere completă și exactă a produselor oferite, a conținutului digital și / sau a serviciilor și va specifica în special: 

a) caracteristicile majore ale articolelor sau ale serviciilor;

b) identitatea SAGA;

c) adresa  unde este localizată SAGA și numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail;

d) prețul total al articolelor și / sau al serviciilor, inclusiv toate taxele, după caz, toate taxele suplimentare de transport, livrare sau poștă și orice alte costuri;

e) metoda de plată, livrarea, executarea, perioada în care SAGA se angajează să livreze articolul și / sau serviciul;

f) Orice reparație sau înlocuire a produselor va fi făcută într-o perioadă de timp, convenită prin acord, în scris, între SAGA și Consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul, după caz, a informat SAGA cu privire la neconformitatea produsului sau a predat produsul către SAGA sau către persoana desemnată de SAGA pe baza unui document de predare.

g) atunci când există un drept de dizolvare a acordului, condițiile, perioada și modalitățile de exercitare a acestui drept, precum și formularul model de dizolvare;

h)faptul că Consumatorul va trebui să suporte costurile de returnare a articolelor în cazul exercitării dreptului de dizolvare și, în cazul în care articolele prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă obișnuită, costurile de returnare a articolelor; 

i) dacă nu este prevăzut dreptul de a dizolva / rezilia acordul, informațiile potrivit cărora consumatorul nu are dreptul de dizolvare sau, în măsura în care acest lucru este aplicabil, circumstanțele în care consumatorul renunță la dreptul său de dizolvare.

j) o reamintire a existenței garanției legale că articolul livrat trebuie să respecte acordul;

k) existența și condițiile de asistență pentru consumator după vânzare, a serviciilor post-vânzare și a garanțiilor comerciale;

l) în măsura în care acest lucru este aplicabil, funcționalitatea conținutului digital, inclusiv caracteristicile tehnice de securitate aplicabile;

m) în măsura în care este aplicabil, interoperabilitatea relevantă a conținutului digital cu hardware și software de care SAGA este conștientă sau se poate presupune în mod rezonabil că este conștientă.

 1.3 Vânzarea la distanță care vizează livrarea continuă sau periodică de articole sau servicii este exclusă dintr-un contract la distanță. 

1.4 SAGA nu este obligată de ofertă în cazul în care aceasta conține o eroare evidentă și / sau o greșeală. 

1.5 Contractul la distanță dintre SAGA și Consumator se încheie la acceptarea ofertei de către Consumator. O cerință constitutivă pentru această acceptare este acceptarea electronică a acestor Condiții Generale. 

1.6 După încheierea contractului la distanță în conformitate cu clauza 1.5 anterioară, SAGA va confirma imediat Consumatorului, prin e-mail, primirea acestuia. Acest e-mail trebuie să includă toate informațiile menționate la alineatul (2) din prezenta Clauză. 

1.7 SAGA are dreptul să refuze o comandă după acceptarea ofertei de către Consumator dacă, în opinia SAGA, există o șansă rezonabilă ca Consumatorul să nu își îndeplinească obligațiile de plată și / sau Contractul la distanță să nu poată fi realizat în mod responsabil pentru orice alt motiv.

2.Perioada de retragere

2.1 Consumatorul se poate retrage din Contractul la Distanță cu privire la livrarea Produselor fără a indica motivele într-o perioadă de paisprezece zile de la data la care Consumatorul a primit Produsul. 

2.2 Consumatorul poate anula contractul la distanță în ceea ce privește livrarea conținutului digital fără a indica motivele într-o perioadă de paisprezece zile de la data la care s-a format acordul. 

 2.3 Consumatorul va exercita acest drept prin trimiterea către SAGA a formularului completat pentru anulare în perioada menționată la alineatul 1 (perioada de reflecție) sau prin trimiterea către SAGA, în acest termen, a unei declarații similare lipsite de ambiguitate. 

2.4 Dacă SAGA nu a furnizat, în timp util, consumatorului informațiile necesare pentru anulare, perioada de reflecție (prelungită) se va termina la douăsprezece luni de la încetarea perioadei de reflecție (inițiale). Dacă SAGA a furnizat consumatorului informațiile menționate în termen de douăsprezece luni de la începerea perioadei de reflecție (inițiale), perioada de reflecție (prelungită) va expira la 14 zile de la data la care Consumatorul a primit informațiile solicitate pe un suport de date durabil. 

2.5 Sarcina probei cu privire la exercitarea corectă și la timp a dreptului de revocare revine Consumatorului.

3.Drepturi și obligații în exercitarea dreptului de revocare

3.1 Consumatorul va returna Produsele primite imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la emiterea declarației de revocare.  

3.2 Consumatorul va suporta costurile directe de returnare a Produsului. 

3.3 Pe durata perioadei de reflecție, consumatorul trebuie să manipuleze produsul și ambalajul cu grija cuvenită. Consumatorul trebuie să desfacă sau să utilizeze produsul numai în măsura în care este necesar să se determine natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Consumatorul este răspunzător pentru orice scădere a valorii produsului care este rezultatul utilizării produsului prin depășirea prevederilor stabilite în această clauză. 

3.4 După anularea Contractului la distanță, SAGA va rambursa, imediat sau cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care a fost primită declarația de revocare, toate sumele primite de la consumator, inclusiv costurile de livrare. Pentru rambursare, SAGA va utiliza aceeași metodă de plată ca cea utilizată de Consumator. 

3.5 Cu excepția cazului în care SAGA însăși colectează produsul livrat în urma anularii acordului, Consumatorul are dreptul la rambursare după primirea produsului de către SAGA sau după ce Consumatorul furnizează dovada returnării produsului, oricare dintre acestea intervine mai întâi.

4.Excluderea dreptului de anulare

4.1 Consumatorul nu are dreptul de anulare, în special în caz de: 

a) livrare de înregistrări audio și video și software de calculator (Produse) al căror sigiliu a fost rupt după livrare;

b) furnizare de servicii în legătură cu activități de agrement, inclusiv livrarea biletelor de acces și acordul asociat cu privire la vizitarea unui eveniment;

c) livrare de conținut digital în măsura în care:

1) SAGA a început executarea contractului la distanță cu acordul explicit prealabil al Consumatorului; și 

2) Consumatorul a declarat că a renunțat la dreptul lui/ei de anulare.

5.Prețuri

5.1 Toate prețurile indicate pe Website includ TVA și nu includ costurile de transport, de livrare sau poștale. Costurile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare nu sunt transferate Consumatorului. SAGA nu va crește prețul stipulat într-o perioadă de trei luni de la încheierea contractului la distanță. Cu toate acestea, SAGA își rezervă dreptul de a modifica prețurile în legătură cu o modificare legală a TVA sau prin orice alt efect al legii aplicabile

6.Plata

6.1 Consumatorul trebuie să plătească sumele datorate cel târziu în termen de 14 zile de la încheierea contractului la distanță, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de SAGA și / sau de furnizorul de servicii de plată desemnat de SAGA. 

6.2 Consumatorul este obligat să plătească prețul de cumpărare înainte ca SAGA să execute livrarea articolelor și / sau a serviciilor. 

6.3 În cazul în care Consumatorul nu își îndeplinește obligațiile de plată în timp util, SAGA acordă consumatorului o perioadă suplimentară de 14 zile pentru a-și îndeplini obligațiile de plată. La expirarea termenului de plată prelungit, Consumatorul va datora dobânda legală pentru suma încă restantă, iar SAGA are dreptul să perceapă cheltuielile extrajudiciare de colectare. În plus, în cazul în care Consumatorul nu va plăti integral toate ratele, SAGA nu va fi obligată să ramburseze plățile efectuate de Consumator, indiferent de valoarea acestora.

7.Îndeplinirea, conformitatea, garanția suplimentară

7.1 SAGA garantează că produsele și conținutul digital respectă prevederile Contractului la distanță, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de soliditate și / sau utilitate și prevederile legale existente la data la care este încheiat acordul.

8.Livrare

8.1 SAGA va livra Consumatorului Produsele convenite și / sau Conținutul Digital cel târziu în termen de treizeci de zile de la încheierea Contractului la Distanță. 

8.2 Livrarea Produselor va avea loc prin poștă obișnuită. Locul de livrare este adresa specificată de Consumator. 

8.3 Riscul de deteriorare și / sau pierdere a Produselor revine SAGA până în momentul livrării către Consumator. 

8.4 Livrarea Conținutului digital are loc printr-o conexiune la internet într-un format de fișier obișnuit la momentul livrării. Consumatorul este responsabil de accesul său la o conexiune la internet suficient de rapidă și de a dispune de echipamentele necesare tehnologiei de comunicare prin internet (TIC), cum ar fi, dar fără a se limita la, un computer, o tabletă sau un telefon inteligent, pentru a putea primi și reda Conținutul digital. 

8.5 În momentul livrării, Consumatorul va dobândi dreptul de utilizare, redare, ascultare și vizualizare a Conținutului digital (dreptul de utilizare). Cu toate acestea, SAGA își rezervă în numele propriu și / sau al unor terțe părți îndreptățite toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul digital, cum ar fi, dar fără a se limita la, publicarea, utilizarea comercială, reproducerea și împrumutul (digital) al Conținutului digital. 

8.6 În cazul în care livrarea de Produse și / sau Conținut Digital este întârziată sau dacă o comandă nu poate fi efectuată sau se realizează doar parțial, indiferent dacă este sau nu din motive tehnice, Consumatorul va fi informat despre aceasta cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de treizeci de zile după ce s-a format Contractul la Distanță. În acest caz, consumatorul va avea dreptul să anuleze Contractul la distanță fără costuri. După anulare, SAGA va rambursa  suma plătită de Consumator, în termen de cel mult 7 zile după anularea contractului.

9.Dreptul de a face reclamație

9.1 Consumatorul este obligat să examineze, cât mai curând posibil după livrare, dacă Produsul și / sau Conținutul Digital respectă Contractul la distanță. Consumatorul nu mai poate invoca faptul că articolul care a fost livrat nu respectă Contractul la Distanță în cazul în care nu a informat SAGA în acest sens, într-un termen rezonabil de la descoperirea sa. În această privință, se consideră ca fiind în timp util o notificare făcută în termen de două luni după descoperire. 

Dispoziții finale

1.Datele personale

1.1 SAGA va prelucra datele personale ale cocontractantului în conformitate cu politica sa de confidențialitate în concordanță cu Legea nr. 190/2018. Această politică de confidențialitate poate fi vizualizată prin intermediul site-ului web.

2.Alte dispoziții

2.1 În cazul în care una sau mai multe prevederi din Condițiile Generale este/sunt nevalidă/e sau este / sunt anulată/e, restul dispozițiilor vor rămâne pe deplin aplicabile. În acest caz, SAGA și cocontractantul vor înlocui prevederea (prevederile) nevalidă/e sau anulată/e cu o prevedere (prevederi) valabilă/e din punct de vedere legal care caută, pe cât de mult posibil, o legătură cu intenția inițială a clauzei respective. 

2.2 SAGA are dreptul în orice moment să modifice unilateral aceste Condiții Generale.

3.Legea aplicabilă, instanța competentă

3.1 Aceste Condiții Generale și acordul asociat sunt reglementate exclusiv de legea română. 

3.2 Orice litigii care decurg din sau sunt asociate cu Condițiile Generale și acordul asociat vor fi supuse exclusiv – cu excepția oricărei alte instanțe – la instanțele din București. 

Cea mai recentă modificare a acestor Condiții Generale a avut loc pe 1 iulie 2022.

 

GENERAL CONDITIONS

Definitions 

In these General Conditions the following definitions apply:  

‘SAGA’: The private company with limited liability SAGA FESTIVAL SRL with its registered office in Bucharest, district no. 1, 5 D.I. Mendeleev street, 1st floor, room no. 2, J40/2309/2020; Sole Registration Code 42279335, and/or its affiliated companies; 

‘General Conditions’: These General Conditions; 

‘Visitor’: The Consumer visiting the Website and/or who buys an Admission Ticket for an Event and/or who visits an Event; 

‘Consumer’: any natural person or group of natural persons constituted in associations, as defined in art. 2 point 2 of the Government Ordinance no. 21/1992 on consumer protection, republished, with subsequent amendments and completions; 

‘Digital Content’: those data that are produced and delivered in digital form;  

‘Event’: An event organized in Romania by SAGA in the broadest sense of the word including indoor events, outdoor events and music festivals; 

‘Product’: An item, resulted from an activity of an enterprise, such as merchandise, clothing, posters, books, material carriers, CDs and DVDs; or any movable tangible property, except for goods sold by enforcement or capitalized as a result of the application of legal provisions; water, natural gas, electricity and heat are considered “products” when they are offered for sale in a limited volume or in a fixed quantity; 

‘Distance Contract’: The agreement with regard to buying and delivering physical products or services and/or digital content, whereby (up to and including) the formation of that agreement only one or more techniques for distance communication are used in connection with a distance sale system organised by SAGA (the Website);  

‘Admission Ticket’: A physical and/or digital document, ticket or barcode delivered to the Visitor by SAGA and/or an official sales organisation engaged by SAGA, which entitles the holder to access and/or attend an Event; 

‘Website: “sagafestival.com” and/or any official website of a SAGA; 

‘Counterparty’: A Visitor, a Consumer or a Supplier, as meant in these General Conditions; 

‘Third Party’: Every Party that sells a product or service in relation to the Event, not being SAGA. 

2.Applicability 

2.1 These General Conditions are applicable to all offers by SAGA and to all agreements between SAGA and the Counterparty indicated in this document. 

 

2.2 These General Conditions are also applicable to agreements formed with the intervention of an official sales organisation engaged by SAGA such as but not limited to Paylogic or Bilete.ro. 

2.3 If an Event is organised by a company affiliated to SAGA, these General Conditions will be applicable provided they can be consulted on the website of the respective Event. Therefore, the respective company will be the contracting party and also the ‘user’ of these General Conditions in accordance with the Romanian Law.  

2.4 The applicability of any terms and conditions of the Counterparty are hereby rejected by SAGA. 

2.5 Any deviation from the General Conditions will only be binding if SAGA has agreed to this deviation in writing. 

3.Viewing 

3.1 For entering into the agreement the General Conditions are made available electronically in such a way that the Counterparty can save them onto a durable data carrier. Moreover, the General Conditions can be viewed via the relevant Website. In addition, at the first request, these General Conditions will be sent electronically or in another way to the Counterparty. A request to this end can be sent to info@sagafestival.com. 

4.Amendments 

4.1 SAGA reserves the right to amend the General Conditions unilaterally. The amended version of the General Conditions will be clearly published on the relevant Website. The amended version of the General Conditions will be effective from the moment of publication. 

General Conditions with regard to admission tickets and event visits 

1.Formation of the agreement 

1.1 The agreement between SAGA and the Visitor with regard to the sale and delivery of Admission Tickets and visiting an Event is concluded at the moment that the Visitor orders and/or buys an Admission Ticket for the Event from SAGA or from an official (pre-)sale address engaged by SAGA. These General Conditions are applicable to all Admission Tickets and form an integral part of the said agreement. By acquiring and/or using an Admission Ticket and/or entering the Event the Visitor accepts the contents of these General Conditions. 

2.Admission Ticket 

2.1 The Admission Ticket entitles the Visitor to access and attend the Event. The Visitor will only gain access to the Event upon presentation of a valid, personalized with full name of the VVisitor and undamaged Admission Ticket. The Admission Ticket will be given once and entitles the person to enter the Event. Only the Visitor who upon commencement of the Event is the first one to show the Admission Ticket will be given access. Only the Visitor who upon commencement of the Event is the first one to show the Admission Ticket will be given access. The Admission Ticket remains the property of SAGA. 

2.2 For access to the Event, the Visitor must ensure that the name written on the Adminission Admission Ticket is the same as the name on his or her identity card. SAGA reserves the right to verify compliance between the data entered on the Admission Access Ticket and the original valid identity card of the Visitor- both must be together presented at the entrance to the Eevent. 

 2.3 SAGA assumes that the holder of this Admission Ticket is also the person who bought the Admission Ticket. SAGA is not obliged to carry out further verification with regard to valid Admission Tickets. The Visitor himself must ensure that he becomes and remains the holder of the Admission Ticket provided by SAGA or by a (pre-)sales address engaged by SAGA. From the moment that the Admission Ticket has been provided to the Visitor, the risk of loss, theft, damage or abuse of the Admission Ticket rests on the Visitor. 

2.4 SAGA reserves the right to impose a maximum on the number of Admission Tickets to be ordered per person and the Visitor is obliged to observe the maximum number imposed by SAGA. 

2.5 SAGA only guarantees the validity of the Admission Ticket if the Admission Ticket has been bought from SAGA or from a    (pre-)sales address acknowledged by SAGA. The burden of proof of this rests on the Visitor. 

2.6 The Admission Ticket entitles persons above the age of 18 (eighteen) years old to enter the Event, unless explicitly stated otherwise. SAGA will deny access to persons below the age of 18 to the Event, without SAGA being obliged to refund the admission fee. In some certain situations and at certain events SAGA may allow the access of persons under 18 years but only if they present a written parental agreement, for those between 16 and 18 years old. For persons under the age of 16 the access is allowed only if they are joined by one of the parents. Persons between 16 and 18 years old with full exercise capacity acquired according to the law must prove it. 

2.7  SAGA likes to emphasize the importance of hearing protection, especially for our younger fans. Please do not attend our Events without any hearing protection. 

2.8 If after having entered the Event or its location the Visitor leaves, the Admission Ticket will automatically lose its validity. 

 3.Prohibition of reselling the Admission Ticket 

3.1      The Visitor is obliged to keep the Admission Ticket for himself. The Visitor is not allowed to resell the Admission Ticket and/or to offer it for sale to third parties.  

3.2      The Visitor is not allowed to advertise the Event or give any (other) form of publicity to the Event. 

3.3 The Visitor is not allowed to transfer the agreement and/or rights arising from it to a third party unless this is for no consideration and not for profit. This stipulation has legal effect under property law. If the Visitor provides his Admission Ticket to a third party for no consideration and not for profit, he is also obliged to impose the obligations imposed on him as the Visitor as set out in the previous paragraphs of this Clause, on the person to whom he has made the Admission Ticket available. The Visitor guarantees to SAGA that this person/these persons will fulfil these obligations. The transfer of an Admission Ticket, under the conditions mentioned above, automatically implies the acquisition by the new holder of all the rights and related obligations (including those stated in these general conditions). 

3.3 The Visitor is not allowed to transfer the agreement and/or rights arising from it to a third party unless this is for no consideration and not for profit. This stipulation has legal effect under property law. If the Visitor provides his Admission Ticket to a third party for no consideration and not for profit, he is also obliged to impose the obligations imposed on him as the Visitor as set out in the previous paragraphs of this Clause, on the person to whom he has made the Admission Ticket available. The Visitor guarantees to SAGA that this person/these persons will fulfil these obligations. The transfer of an Admission Ticket, under the conditions mentioned above, automatically implies the acquisition by the new holder of all the rights and related obligations (including those stated in these general conditions). 

3.4 If the Visitor does not fulfil his obligations under this Clause, the Visitor will owe to SAGA a penalty immediately due and payable of €5,000.00 for each breach and €1,000.00 for every day that the breach continues, notwithstanding the right of SAGA to claim from the Visitor specific fulfilment and/or compensation for the loss suffered or still to be suffered. 

3.5 In that case SAGA will also be entitled to declare the Admission Ticket invalid and/or to deny the Visitor (further) access to the Event, without the Visitor being entitled to repayment of the amount (including the service charges) which he paid to SAGA for the Admission Ticket, whether or not via an official (pre-)sales address. 

 1. Obligations of the Visitor

4.1 SAGA is entitled to body search the Visitor or have him body searched prior to entering and/or during the Event and the Visitor is obliged to have him or her body searched. 

4.2 The Visitor is obliged to identify himself at the first request, during his visit to the Event as well as upon ordering the Admission Ticket, by presenting a valid and official proof of identity. 

 4.3 It is forbidden to possess or bring along to the Event any cameras, spray cans, sprays, selfie sticks, drones, glassware, plastic bottles, tins, (alcoholic) beverages, food, drugs, flammable substances, fireworks, (fire) arms and/or other dangerous objects. SAGA is entitled to confiscate these items. Any confiscated items shall not be returned but collected and destroyed by SAGA and/or a third party appointed by SAGA. 

4.4 Recording the Event without explicit prior written approval from SAGA by means of professional recording equipment with a commercial purpose in any form whatsoever, including photography, filming and making audio and/or visual recordings is not allowed. This also applies to reprinting and/or copying items from the programme (booklet), posters and other printed works. If the Visitor acts in breach of this clause, SAGA is entitled to confiscate these recordings and to destroy, use and/or exploit them at its sole discretion, notwithstanding the right of SAGA to claim from the Visitor specific fulfilment and/or compensation of any damages thus suffered or still to be suffered. 

4.5 If the Visitor has made recordings of a part of the Event by using non-professional recording equipment (such as a smartphone), these recordings are strictly for private use and they shall not be exploited in any way by the Visitor and/or made public for commercial purposes. 

4.6 The Visitor is obliged to observe the (safety) regulations (including house rules) and/or directions of Saga, the operators of the location where the Event is held, the security personnel (security), the fire services and other authorized personnel. The Visitor is not allowed to harass and/or interfere with other visitors and personnel present during the Event. Neither is the Visitor allowed during the Event and/or the location of the Event to be publicly under  influence (from alcohol, narcotic substances, drugs or otherwise) and/or to urinate/defecate outside the designated public toilets. If at the place of the Event there is also a smoking ban, this prohibition will apply to all smoking materials, including electronic smoking products (e-cigarettes). 

5.Denied access to Event 

5.1      If the Visitor breaches one or more of the provisions as set out in these General Conditions, SAGA is entitled to declare the Admission Ticket invalid, to deny the Visitor (further) access to the Event, to remove the Visitor from the location where the Event is held, to transfer the Visitor to the police and/or to claim compensation for any damages suffered or still to be suffered. 

5.2 SAGA at all times reserves the right to deny the Visitor any (further) access to the Event or to remove the Visitor from the location where the Event is held if SAGA in its sole opinion or discretion deems this necessary to maintain public order and safety during the Event. This, for example, applies as well if a visitor wears or carries clothing, texts or signs which, in the opinion of SAGA, may be offensive, discriminating, insulting to or cause aggression or unrest among other visitors. 

5.3  If in the opinion of SAGA it is likely that an Admission Ticket has been forged, SAGA will also be entitled to declare the Admission Ticket invalid and/or to deny the Visitor any (further) access to the Event. 

5.4  In the cases referred to in this Clause the Visitor will not be entitled to repayment of the amount that he has paid for the Admission Ticket (including the service charges) to SAGA, whether or not via an official (pre-)sales address. In addition, in the cases set out above the Visitor cannot claim any compensation and/or any damages suffered.

6.Recording the Event by or on behalf of SAGA 

6.1 SAGA is entitled to record the Event, which includes the right to make video and/or audio recordings, or have them made, of the Event, the Visitor and the other visitors of the Event. SAGA is entitled to exploit and/or reproduce and/or publish these videos and/or sound recordings or have them published, in any form and in any way whatsoever. By entering (the location of) the Event the Visitor grants his or her unconditional consent to the making these recordings including the editing, publishing and exploitation thereof, including for commercial purpose, without being entitled to any compensation. 

6.2 Insofar as the Visitor has any right (including without limitation copyright, related rights and/or portrait right) with regard to the recordings referred to in this clause, the Visitor hereby transfers these rights to SAGA unrestricted, without any material or moral compensation from SAGA, and the Visitor hereby relinquishes irrevocably his/her moral rights or the Visitor will not invoke them. Should this transfer in advance not be legally valid, the Visitor will be obliged at the first request of SAGA to give the necessary written consent and/or to sign a transfer deed in which the said rights will be transferred to SAGA and/or to any of its affiliated companies free of charge. 

7.Tokens 

7.1 Consumption vouchers and/or consumption tokens bought during the Event will exclusively be valid during the Event. Consumption vouchers and/or consumption tokens bought cannot be exchanged. For efficiency and Visitor’s comfort and security reasons a cashless payment system will be used. 

7.2 Refund – Refund of money left on consumer vouchers and / or consumer tokens and / or bracelet at the end of the festivalEvent. 

7.2.1 Reimbursement is the act by which a Vvisitor recovers his or her remaining money on consumer vouchers and / or consumer tokens and / or bracelets, under the conditions detailed in these General Conditionsis Regulation. 

7.2.2 Unused amounts on consumer vouchers and / or consumer tokens and / or bracelets can be exchanged for cash, through the process called REFUND (REFUND), under the conditions imposed by SAGA. 

7.3.3 Reimbursement may be made as follows: 

I. On-line refund

The refund of your remaining balance on the wristband will be made EXCLUSIVELY ONLINE, after the festival until Wednesday 17:00 RO time.
Please keep the PIN number validation, and the wristband number, you will need it for the refund. The return can only be made to the owner of the bracelet. No person may request a refund for more than one bracelet, except in the case of persons who have purchased tickets for more than one day, but not 3-day season tickets.

7.3.7 The online refund process refers to the return of amounts that come only from online transactions – the return will be made upon request, by filling out a form by the Visitor.  

For the online return of unspent amounts, a fee of 5 Lei is charged – representing processing fee / bank transfer, automatically withdrawn from the Event account. 

REIMBURSEMENT MUST BE REQUESTED WITHIN A MAXIMUM OF 5 DAYS AFTER THE DATE OF THE END OF THE EVENT OTHERWISE THE AMOUNT OF MONEY WILL NO LONGER BE REFUNDED TO THE VISITOR, REGARDLESS OF ITS VALUE.  

If the visitor has not withdrawn his or her unspent amounts or, as the case may be, has not filled in a form requesting an online refund by the dates indicated above, these amounts become the property of SAGA. 

The refund will be made in approximately 14 days after completing the form, directly on the card on which the online transaction was uploaded. 

 7.3.8 Visitors are obliged to fill in and verify the data on the form correctly, as they are fully responsible for how they fill in the data in the refund form. 

7.3.9 SAGA has no responsibility for the obligation to refund if some information is invalid or has been incorrectly completed. 

The refund service is valid and can be accessed by the Vvisitor only after the start of the Eevent. Refunds are not allowed before the start of the Eevent except in exceptional and punctual situations indicated by SAGA. 

8.Liability 

8.1 The Visitor attends the Event at his own risk. 

8.2 SAGA does not accept any liability for hearing loss, vision loss, blindness and/or other physical injuries and/or damage to goods, such as – but not limited to – clothing, whether or not inflicted by other visitors to the Event. SAGA explicitly advises the Visitor to wear ear protection during the Event. 

8.3      SAGA will only be liable for damage to the Visitor that is the result of negligence attributable directly to SAGA.

8.4  The total liability of SAGA hereunder is limited to compensation of reasonable, documented and direct out-of-pocket expenses and damages of the Visitor to a maximum of the amount paid under the third party general liability insurance of SAGA. 

8.5  SAGA’s liability for indirect damage, including consequential loss, immaterial damages, lost profits, missed savings and/or damage due to business interruption, is excluded. 

8.6 The Visitor is obliged to report any damages within 48 hours after the Event to SAGA via info@sagafestival.com or otherwise any right to claim damages is declined. 

8.7 The Visitor is obliged to report any complaints within 30 days after the Event to SAGA via info@sagafestival.com or otherwise any right to compensation is declined. 

 8.8  If SAGA directly or indirectly engages any subordinates, non subordinates, auxiliary persons, third parties and/or other persons in performing the agreement, any liability of SAGA will be excluded and SAGA will not be liable for damage caused by these persons. 

8.9 SAGA will endeavour to ensure that the Event will be performed as much as reasonably possible according to the time schedule and line-up announced. However, SAGA cannot be held liable for any changes and/or deviations and for any damage that might arise from this for the Visitor. SAGA can also not be held liable with regard to the way in which the artist performs and the length of the artists’ performance. The start time indicated on the Admission Ticket or the unfolding of the Event can be modified with or without the will of SAGA, in which case SAGA will not be held liable in any way. 

8.10 The Visitor shall indemnify SAGA against any claims by third parties with regard to the damage for which the Visitor will be liable towards these third parties. The Visitor shall compensate SAGA for any damage including all legal costs incurred by SAGA that might be the result of any claim by those third parties. 

 1. Cancellation and postponement 

9.1 In the event of force majeure, SAGA is entitled to reschedule the Event to another date or location or to cancel the Event, without being held liable in any way to the Visitors for these decisions. Force majeure includes – without limitation – extraordinary weather conditions precluding or endangering the performances of the artists, strikes, fire, global health concerns, epidemics, pandemics (such as the present COVID-19 crisis), collapse, fights, regulations imposed by the authorities, war conditions, social disorders, terrorist threat and any other circumstances beyond the control of SAGA. In case of cancellation or postponement SAGA will make this decision public by media and/or by publishing its decision on www.sagafestival.com. SAGA will not be responsible for any damages arising from moving the date or postponing the Event, as referred to above. If the Event is moved, postponed or cancelled, as referred to above, SAGA will publicize this fact as far as possible in the manner that it deems appropriate, including on the website, among others through mentioning the applicable terms for a refund (if appropriate) of the amounts of money paid by the Visitor.  

9.2 In any of the above-mentioned cases SAGA will not pay any penalty or legal interest to the Visitor. At the same time, if the Event is canceled or rescheduled for reasons beyond the control of SAGA, the Visitor undertakes to refrain from any action or litigation against SAGA, both in terms of the Event itself and the voucher and / or reimbursement of any amount of money. 

9.3 If the Event is not banned by the authorities nor cancelled, moved or postponed by SAGA because of force majeure, but a Visitor nevertheless decides not to attend the Event due to, for example, fear, health problems or disappointment weather, the Visitor cancels at his own expense. 

9.4 Taking into account the special regulations as a result of the COVID-19 crisis (see art. VIII of G.E.O. no. 174/2020 amended and approved by law no. 131/2021) the following provisions shall apply:  

(1)By way of derogation from the provisions regarding the right of withdrawal, as it is regulated by Government Emergency Ordinance no. 34/2014 on consumer rights in contracts concluded with professionals, as well as for amending and supplementing some normative acts, approved with amendments by Law no. 157/2015, with subsequent amendments and completions, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 427 of June 11, 2014, starting with the date of entry into force of this emergency ordinance, for cultural events and activities, film festivals and screenings to be held during the state of emergency or alert, in which the right to organization of these events by the competent authorities, the following rules shall apply:  

 1. a) in case of rescheduling the event or festival, the participant in the event or festival will be able to use the purchased access ticket, benefiting from all the rights conferred by the access ticket on the date of rescheduling the event or festival. The term for bringing to the public’s notice the date of rescheduling the event or festival is a maximum of 6 months from the date of the end of the period of suspension of the right to organize events and festivals;
 1. b) in case of cancellation or rescheduling of the event or festival, the participant in the event or festival will receive from SAGA a voucher for the full amount paid, voucher to be used to purchase products or services from the range offered by SAGA, according to a detailed regulation communicated by SAGA.
 1. c) if the voucher is not used for the purchase of products or services until the expiry of the term provided in let. a), SAGA will reimburse all the amounts he received from the consumer within 90 days calculated from the last day of the rescheduling term.

(2) SAGA has the obligation to offer a term of 30 days to the ticket buyer, in order to choose between using the ticket for the rescheduled event or festival or the voucher provided in par. (1) lit. b). After the expiration of the 30 days, the ticket automatically becomes valid for the rescheduled edition of the event or festival. 

 1. Installment payment plan.

10.1 In certain situations, strictly announced and defined by SAGA, the Visitor will be allowed to pay the amounts due in installments, according to a payment plan, starting with a down payment followed by a certain monthly amount until the total price is fully paid. SAGA will offer Visitors the opportunity to make use of a ticket installment payment plan, consisting in the payment of the price of the Admission Ticket in 6(six) installments according to the specific payment plan terms, posted on www.sagafestival.com . IN CASE THAT THE VISITOR FAILS TO TIMELY PAY (ONE OF) THE INSTALLMENTS, SAGA SHALL GRANT THE VISITOR A REMEDY PERIOD OF 14 DAYS TO FULFIL HIS OR HER PAYMENT OBLIGATIONS. IN CASE THAT, AFTER THOSE 14 DAYS, THE VISITOR STILL HAS NOT PAID THE OUTSTANDING INSTALLMENT(S), SAGA WILL CANCEL THE ISSUED ADMISSION TICKET AND WILL NOT REFUND THE PAYMENTS ALREADY MADE BY THE VISITOR, REGARDLESS OF THEIR VALUE. 

10.2 Access for persons with disabilities to events  

People with disabilities have free access to cultural-artistic events organized by SAGA, by prior registration. 

In order to come to the aid of persons with disabilities, according to law no. 448/2006, for the events or performances organized by SAGA, we allocate a number of invitations, established by SAGA for each event. 

 Access: 

People with disabilities, regardless of their degree of disability, can be assisted by an accompanying adult who, in turn, has free access to the event too. 

Minors with a medium, severe or grave disability, as well as those placed under judicial interdiction must be accompanied by the legal representative (parent / legal guardian / curator) or by an adult who has been empowered in this regard by the legal representative.  

Minors with a mild degree of disability may attend the event unaccompanied but must present parental consent to be allowed access. 

Adults with medium, severe or grave disabilities must be accompanied by an adult as a companion. 

Grants and access to events organized by SAGA will be made only on the basis of personal identification. 

In order to receive these invitations (in the situations provided above), please register on the nominal table at the e-mail address [] and also attach the scanned supporting documents: 

– Identity Card of the disabled person; 

– the medical certificate issued in accordance with the law stating the type and degree of disability and the card granted to persons with disabilities (if any); 

– Identity Card of the accompanying person (if applicable); 

– the document stating the status of attendant.  

– Parental agreement / special power of attorney if applicable; 

The attendant is fully responsible both during the event and before / after it for any effect / manifestation of the person accompanying him, which could result from the event. The organizer is relieved of any liability. 

Access to the event will be made only on the basis of identity documents, both for the disabled person and for his / her companion. 

Warning! 

The sound level and the light or pyrotechnic effects used in some of the events organized by SAGA may have negative effects on people with some neuro-mental disorders. Before requesting registration in order to participate in an event, please inform yourself about its content and its development and consult, as appropriate, a specialist doctor

 1. Standholders at the Event

At the Event, Visitors may be offered products by Third Parties, such as merchandise items and food or beverages. With regard to this please be noted that SAGA is not a party to any agreement between the Visitor and the Third Party. The Consumer will try, buy or consume products delivered by the Third Parties at his own risk and indemnifies SAGA against any claim for costs or damages that may arise from an agreement between the Visitor and the Third Party. 

3 General conditions for online purchases 

 1. Offer, Formation of Distance Contract

1.1 These General Conditions are applicable to any offer by SAGA and to any Distance Contract between SAGA and the Consumer with regard to buying and delivering Products and Digital Content. 

1.2 The offer includes a complete and accurate description of the products offered, digital content and/or services and will specify in particular:

a) the major characteristics of the items or the services;

b) the identity of SAGA;

 c) the address where SAGA is established and the telephone number, fax and e-mail address;

 d) the total price of the items and/or services including all taxes, where appropriate, all extra freight, delivery or postage charges and any other costs;

 e) the payment method, delivery, execution, the period within which SAGA undertakes to deliver the item and/or service;

 f) Any repair or replacement of the products will be made within a period of time, agreed by agreement, in writing, between SAGA and the Consumer, taking into account the nature of the products and the purpose for which he requested the products. The established time period may not exceed 15 calendar days from the date on which the Consumer, as the case may be, informed SAGA of the non-conformity of the product or handed over the product to SAGA or to the person designated by SAGA on the basis of a handover document.

g) when a right to dissolve the agreement exists, the conditions, the period and the modalities for exercising this right, as well as the model form for dissolution;

h) the fact that the Consumer will have to bear the costs of returning the items in the event of the right to dissolve being exercised and, if the items by their nature cannot be returned via ordinary mail, the costs of returning the items; 

i) if the right to dissolve the agreement is not provided for, the information that the consumer has no right of dissolution or, insofar as this is applicable, the circumstances in which the consumer renounces his right of dissolution. 

j) a reminder of the existence of the statutory guarantee that the item delivered must conform to the agreement;

 k) the existence and the conditions of assistance to the Consumer after the sale, of after-sale services and of commercial warranties;

 l) insofar as this is applicable, the functionality of digital content including applicable technical security features;

 m) insofar as is applicable, the relevant interoperability of digital content with hardware and software of which SAGA is aware or can reasonably be assumed to be aware of.

 1.3      Distance selling aimed at continuous or periodic delivery of items or services is excluded from a Distance Contract.  

1.4      SAGA is not bound by the offer if it contains an obvious error and/or fault. 

1.5      The Distance Contract between SAGA and the Consumer is concluded at acceptance of the offer by the Consumer. A constitutive requirement for this acceptance is the acceptance electronically of these General Conditions. 

1.6  After conclusion of the Distance Contract in accordance with the previous clause 1.5, SAGA will immediately confirm its receipt to the Consumer via e-mail. This e-mail shall include all the information as referred to in paragraph 2 of this Clause. 

 1.7 SAGA is entitled to refuse an order after acceptance of the offer by the Consumer if in the opinion of SAGA there is a reasonable chance that the Consumer will not fulfil his or her payment obligations and/or the Distance Cntract cannot be carried out responsibly for any other reason. 

2.Cooling-off 

2.1 The Consumer can dissolve the Distance Contract with regard to the delivery of Products without stating the reasons up to a period of fourteen days after the date on which the Consumer received the Product. 

2.2 The Consumer can cancel the Distance Contract with regard to the delivery of Digital Content without stating the reasons up to a period of fourteen days after the date on which the agreement has been formed. 

2.3 The Consumer will exercise this right by sending SAGA the completed form for cancellation within the period stated in paragraph 1 (the cooling-off period) or by sending SAGA a similar unambiguous statement within this period. 

2.4 If SAGA has not supplied the required information for cancellation to the Consumer timely, the (extended) cooling-off period will end twelve months after the termination of the (original) cooling-off period. If SAGA has provided the Consumer with the said information within twelve months after the (original) cooling-off period commenced, the (extended) cooling-off period will expire 14 days after the date on which the Consumer received the required information on a durable data carrier. 

2.5  The burden of proof with regard to the accurate and timely exercise of the right of revocation rests on the Consumer. 

3.Rights and obligations in exercising the right of revocation  

3.1 The Consumer shall return the Products received by him or her immediately or at the latest within fourteen days after issuing the statement of revocation. 

3.2 The Consumer shall bear the direct costs of returning the Product.

3.3 During the cooling-off period the Consumer must handle the Product and the packaging with due care. The Consumer shall only unwrap or use the Product to the extent it is necessary to determine the nature, the characteristics and the operation of the Product. The Consumer is liable for any decrease in value of the Product that is the result of the use of the Product going beyond the provisions set out in this Clause. 

3.4 After the cancellation of the Distance Contract SAGA shall immediately or at the latest within fourteen days after the date on which the statement of revocation has been received, refund all amounts received from the Consumer, including the delivery costs. For the refund SAGA will use the same payment method as used by the Consumer. 

3.5      Unless SAGA itself collects the Product delivered following the cancellation  of the agreement, the Consumer is entitled to the refund after receipt of the Product by SAGA or after the Consumer provides proof of return of the Product, whichever is the earliest. 

4.Exclusion of right of cancellation   

4.1   The Consumer has no right of cancellation, in particular in case of: 

a) the delivery of audio and video recordings and computer software (Products) the seal of which has been broken after delivery;

b) the provision of services in connection with leisure activities including the delivery of Admission Tickets and associated agreement with regard to visiting an Event;

 c) the delivery of Digital Content insofar as:

1)        SAGA started the performance of the Distance Contract with the explicit prior consent of the Consumer; and 

2)        the Consumer stated that he or she renounced his or her right of cancellation. 

5.Prices 

5.1      All prices indicated on the Website are including VAT and excluding freight, delivery or postage charges. The costs for the use of means of communication are not passed on to the Consumer. SAGA shall not increase the stipulated price within a period of three months after the Distance Contract has been formed. However, SAGA reserves the right to change the prices in connection with a statutory VAT change  or by any other effect of applicable law. 

 1. Payment

6.1 The Consumer must pay the amounts due at the latest within 14 days after conclusion of the Distance Contract in accordance to the instructions provided by SAGA and/or the payment service provider appointed by SAGA. 

6.2 The Consumer is obliged to pay the purchase price prior to SAGA having to execute delivery of the items and/or services. 

6.3  If the Consumer does not fulfil his or her payment obligation(s) timely, SAGA shall grant Consumer a further period of 14 days to fulfil his payment obligations. At expiration of the extended payment term, Consumer will owe the statutory interest on the amount still outstanding and SAGA is entitled to charge the extra-judicial collection expenses. Furthermore, in case that the Consumer will fail to pay all and completely the installments, SAGA shall not be obliged to refund the payments made by the Consumer, regardless of their value.   

 1. Fulfilment, conformity, extra warrant

7.1      SAGA guarantees that the Products and the Digital Content comply with the Distance Contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usefulness and the legal provisions existing on the date on which the agreement is formed. 

 1. Delivery

8.1      SAGA shall deliver the agreed Products and/or Digital Content to the Consumer at the latest within thirty days after the Distance Contract has been formed. 

8.2      The delivery of Products will take place via regular mail. The place of delivery is the address specified by the Consumer. 

8.3      The risk of damage to and/or lost Products rests with SAGA up to the moment of delivery to the Consumer.  

8.4      The delivery of Digital Content takes place by means of an internet connection in a file format customary at the moment of delivery. The Consumer is responsible for his access to a sufficiently fast internet connection and for having the required internet communication technology (ICT) equipment such as, but not limited to, a computer, tablet or smartphone, in order to be able to receive and play the Digital Content. 

8.5 At the moment of delivery the Consumer will acquire the right to use, play, listen to and view the Digital Content (right of use). However, SAGA reserves on behalf of itself and/or entitled third parties all intellectual property rights with regard to the Digital Content, such as, but not limited to, publishing, commercial use, reproducing and (digitally) lending the Digital Content. 

8.6 If the delivery of Products and/or Digital Content is delayed or if an order cannot be carried out or only partly, whether or not for technical reasons, the Consumer will be informed of this as soon as possible but at the latest within thirty days after the Distance Contract has been formed. In that case the Consumer will be entitled to cancel the Distance Contract without any costs. After the cancellation SAGA shall  refund the amount that the Consumer paid,  no more than 7 days after the cancellation of the contract.  

 1. Duty of complaint

9.1 The Consumer is obliged to examine as soon as possible after the delivery whether the Product and/or the Digital Content complies with the Distance Contract. The Consumer can no longer invoke that the item which has been delivered does not comply with the Distance Contract if he has not informed SAGA of this within a reasonable period after his discovery. A notice up to two months after discovery is in this connection considered as within due time. 

Final provisions 

1.Personal details 

1.1 SAGA will process the personal details of the Counterparty in conformity with its privacy policy in accordance with Law no. 190/2018. This privacy policy can be viewed via the Website. 

 2.Other provisions 

2.1 If one or more provisions in the General Conditions are invalid or is/are annulled, the remaining provisions will remain fully applicable. In that case SAGA and the Counterparty will replace the invalid or annulled provision(s) by (a) legally valid provision(s) seeking as much as possible a connection with the original intent of the respective Clause.  

2.2      SAGA is at all times entitled to amend these General Conditions unilaterally.  

3.Applicable law, competent court 

3.1      These General Conditions and the associated agreement are exclusively governed by the Romanian law. 

3.2      Any disputes arising from or associated with the General Conditions and the associated agreement will exclusively – to the exclusion of any other court – be submitted to the district court of Bucharest. 

The most recent change to this General Terms was on 1 of July 2022.

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII 

PROGRAM DE VÂNZARE BILETE ÎN RATE 

FARĂ DOBÂNDA 

PENTRU PERIOADA CUPRINSĂ ÎNTRE 01/12 – 31/12 2021 si intre 8.04.2022 -30.05.2022 

ACCESUL GRATUIT AL PERSOANELOR CU DIZABILITATI LA EVENIMENT 

PREAMBUL 

 

SAGA ofera posibilitatea clienților de a achiziționa bilete printr-un Program/sistem de plată lunar fără dobândă, în 6 rate sau bilunar, in 2 rate, conform următorilor termeni și condiții: 

Prin efectuarea unei achiziții de bilete prin programul de plată în rate, Cumpărătorul declară/confirmă că a citit și își asumă prevederile Regulamentului SAGA, care se completează̆ cu prevederile prezentului regulament. 

BENEFICIARII 

 

Toate persoane fizice și/sau juridice, titulari ai unui card de debit sau de credit valabil, pot cumpăra bilete prin Programul/sistemul de plată lunar, fără dobândă, în 6 rate sau bilunar, in 2 rate, fara dobanda. 

 1. Pot fi achiziționate prin intermediul Programului/sistemului de plată lunar fără dobândă, în 6 rate, următoarele categorii de bilete:
 • 3 Day GA PASS
 1. Pot fi achizitionate, prin intermediul Programului/sistemului de plata bilunar, in 2 rate, fara dobanda, urmatoarele categorii de bilete:
 • 3 Day GA PASS
 1. PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE DE BILETE PRIN PROGRAMUL DE PLATĂ LUNAR FĂRĂ DOBÂNDĂ, ÎN 6 RATE 

Toate persoane fizice și/sau juridice, posesoare ale unor carduri de debit/credit valabile, au posibilitatea să opteze la momentul efectuării plății pe website-ul www.bilete.ro, pentru plata biletelor într-un număr de 6 rate, prin eșalonarea valorii tranzacției efectuate, conform următorului program de plată: 

 • Rata nr. 1 – se achită în momentul plasării comenzii;
 • Ratele nr. 2,3,4,5,6 – se vor retrage, lunar, în tranșe egale, în mod automat, la fiecare 28 de zile calendaristice, calculate de la data primei plăți.

Efectuarea primei plăți reprezintă înregistrarea și acordul Cumpărătorului pentru înscrierea în Programul/sistemul de plată lunar, fără dobândă, în 6 rate,  va reprezenta rezervarea Cumpărătorului biletului(elor) și va fi autorizată de către titularul cardului de credit/debit în momentul plasării comenzii și efectuării primei plăți. 

Pentru plățile ulterioare, se vor retrage de pe cardul de credit/debit, în mod automat, contravalorile următoarelor 5 rate, conform fiecărei date scadente menționate mai sus 

OMITEREA SAU REFUZUL  DE PLATĂ 

Omiterea sau refuzul de plată a oricăreia dintre cele 5 rate rămase de achitat, fie explicit sau tacit, prin nedeținerea de fonduri suficiente, indisponibilizarea contului sau orice alte acțiuni care conduc la refuzul instituției emitente (banca) a cardului de debit/credit de retragere a contravalorii următoarelor rate, va conduce la anularea întregii tranzacții. 

În conformitate cu art. 10.1 din Condițiile generale ale SAGA, în cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de plată în timpul stabilit, SAGA îi va acorda Cumpărătorului o perioadă de grație de 14 zile pentru a-și îndeplini obligațiile de plată. ÎN CAZUL ÎN CARE, DUPĂ ACELE 14 ZILE, CUMPĂRĂTORUL ÎNCĂ NU A PLĂTIT RATA/RATELE SCADENTE, SAGA VA ANULA BILETUL DE ACCES EMIS ȘI NU VA RAMBURSA PLĂȚILE DEJA EFECTUATE DE CUMPĂRĂTOR, INDIFERENT DE VALOAREA ACESTORA. 

EMITEREA BILETULUI(ELOR) 

Biletele achiziționate prin Programul/sistemul de plată lunar fără dobândă, în 6 rate, vor fi transmise, prin e-maildupă ce ultima rată va achitată. 

Cumpărătorul va fi anunțat printr-un e-mail despre faptul că a ales să participe la Programul/sistemul de plată lunar fără dobândă în 6 rate, implicit asupra acceptării următoarelor 5 plăți recurente.De asemenea, Cumpărătorul va fi înștiințat, printr-un e-mail, de fiecare dată când una dintre plățile recurente va fi solicitată de către procesatorul de plăți (euplatesc.ro), incluzând și statusul tranzacției( aprobat/refuzat). 

TRANSMITEREA PROPRIETĂȚII ASUPRA BILETULUI 

În situația în care Cumpărătorul optează̆ pentru participarea la Programul/sistemul de plată lunar fără dobândă în 6 rate, dreptul de proprietate asupra biletului(elor) se transferă la data creditării contului bancar al bilete.ro cu suma aferentă ultimei rate din prețul de achiziție al biletului(etelor), adica dupa plata integrală a prețului biletului/biletelor. 

DURATA DE DESFĂȘURARE 

Programul/sistemul de plată lunar fără dobândă în 6 rate poate fi accesat oricând pe perioada acestei campanii, respectiv între data 01/12/2021 si data 31/12/2021. 

PROCEDURA DE ACHIZIȚIONARE DE BILETE PRIN PROGRAMUL DE PLATĂ BILUNAR FĂRĂ DOBÂNDĂ, ÎN 2 RATE 

Toate persoane fizice și/sau juridice, posesoare ale unor carduri de debit/credit valabile, au posibilitatea să opteze la momentul efectuării plății pe website-ul www.bilete.ro, pentru plata biletelor într-un număr de 2 rate, prin eșalonarea valorii tranzacției efectuate, conform următorului program de plată: 

 • Rata nr. 1 in valoare de 30 de euro (149 de lei)– se achită în momentul plasării comenzii, oricand in perioada 8-30 aprilie 2022;
 • Rata nr. 2 in valoare de 90 de euro (450 de lei) se va achita de catre client pe parcursul lunii mai 2022 sau se va retrage automat la data de 30.05.2022.

Efectuarea primei plăți reprezintă înregistrarea și acordul Cumpărătorului pentru înscrierea în Programul/sistemul de plată bilunar, fără dobândă, în 2 rate, va reprezenta rezervarea Cumpărătorului biletului(elor) și va fi autorizată de către titularul cardului de credit/debit în momentul plasării comenzii și efectuării primei plăți. 

Pentru plata ulterioara a ratei nr. 2, aceasta se va face de catre client oricand pe parcursul lunii mai sau se va retrage de pe cardul de credit/debit, în mod automat in data de 30.05.2022, contravaloarea ratei, conform celor de mai sus. 

OMITEREA SAU REFUZUL  DE PLATĂ 

Omiterea sau refuzul de plată a ratei nr. 2 rămase de achitat, fie explicit sau tacit, prin nedeținerea de fonduri suficiente, indisponibilizarea contului sau orice alte acțiuni care conduc la refuzul instituției emitente (banca) a cardului de debit/credit de retragere a contravalorii ratei, va conduce la anularea întregii tranzacții. 

PRIN DEROGARE DE LA ART. 10 DIN CONDIȚIILE GENERALE ALE SAGA, ÎN CAZUL ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL NU ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A RATEI NR. 2 ÎN TIMPUL STABILIT, RESPECTIV CEL MAI TARZIU LA DATA DE 30.05.2022, SAGA VA ANULA BILETUL DE ACCES EMIS ȘI NU VA RAMBURSA PRIMA RATA DEJA EFECTUATA/ACHITATA DE CLIENT. 

EMITEREA BILETULUI(ELOR) 

Biletele achiziționate prin Programul/sistemul de plată bilunar fără dobândă, în 2 rate, vor fi transmise, prin e-mail după ce a doua rată va achitată. 

Cumpărătorul va fi anunțat printr-un e-mail despre faptul că a ales să participe la Programul/sistemul de plată bilunar fără dobândă în 2 rate, implicit asupra acceptării platii ratei nr. 2 ramasa de achitat. De asemenea, daca va fi cazul, Cumpărătorul va fi înștiințat, printr-un e-mail, de solicitarea la plata a ratei nr. 2 efectuata de către procesatorul de plăți (euplatesc.ro), incluzând și statusul tranzacției           (aprobat/refuzat). 

TRANSMITEREA PROPRIETĂȚII ASUPRA BILETULUI 

În situația în care Cumpărătorul optează pentru participarea la Programul/sistemul de plată bilunar fără dobândă în 2 rate, dreptul de proprietate asupra biletului(elor) se transferă la data achitarii de catre client a ratei nr. 2 sau la data creditării contului bancar al bilete.ro cu suma aferentă ratei nr. 2 din prețul de achiziție al biletului(etelor), in ambele cazuri adica dupa plata integrală a prețului biletului/biletelor. 

DURATA DE DESFĂȘURARE 

Programul/sistemul de plată bilunar fără dobândă în 2 rate poate fi accesat oricând pe perioada acestei campanii, respectiv între data 8/04/2022 si data 30/15/2022, cu mentiunea ca prima rata trebuie achitata pana in data de 30.04.2022 iar rata nr. 2 pana la data de 30.05.2022. 

PREVEDERI FINALE 

Emitentul cardului de debit/credit poate percepe taxe/comisioane în conformitate cu termenii și condițiile impuse de unitatea emitentă (banca) și/sau de sistemul de plăți online (procesatorul de plăți, euplatesc.ro). 

SAGA sau bilete.ro nu sunt răspunzători pentru comisioanele și costurile percepute de către unitățile emitente ale cardurilor de debit/ credit și/ sau a sistemului de plăți online deținut de procesatorul de plăți, euplatesc.ro. 

SAGA își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament în mod unilateral. Orice modificare survenită va intra în vigoare după afișarea acesteia pe website-ul www.bilete.ro. 

De asemenea, SAGA își rezervă dreptul de a decide unilateral și în orice moment încetarea/ prelungirea Programului/sistemului de plată lunar/bilunar fără dobândă în 6 sau 2 rate. Prin recurgerea la achiziția de bilete în rate, Clientul declara că a citit, a înțeles și este de acord în totalitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Prezentul Regulament conținând termeni și condiții privind programul de vanzare bilete în rate este valabil din data afișării, respectiv 11.04.2022. 

ACCESUL GRATUIT AL PERSOANELOR CU DIZABILITATI LA EVENIMENT 

SAGA pune la dispozitia persoanelor cu dizabilitati, pentru evenimentul SAGA FESTIVAL, editia 2022, un numar de 100 de invitatii cu acces gratuit. 

Conditiile de acordare a invitatiilor se regasesc in Condițiile generale ale SAGA, art. 10.2. 

Cea mai recentă modificare a acestor Termeni & Condiții a avut loc pe 2 Iunie 2022.

TERMS & CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS 

INTEREST-FREE INSTALMENTS TICKETS PAYMENT PROGRAM 

FOR THE PERIOD BETWEEN 01/12 – 31/12 2021 AND BETWEEN 8.04.2022-30.05.2022 

PREAMBLE 

SAGA is offering its buyers the possibility to buy tickets through an interest-free monthly payment Program/system of 6 instalments or bimonthly, in 2 installments, in accordance with the following terms and conditions: 

By making a purchase of tickets through the instalments payment program, the buyer declares/confirms that he or she has read and must assume the provisions of the SAGA General Conditions, which are supplemented by the provisions of this regulation. 

BENEFICIARIES  

All-natural and/or judicial persons, owners of a valid debit or credit card, can buy tickets through the interest-free monthly payment Program/system of 6 instalments or bimonthly, in 2 installments, without interest. 

The interest-free monthly payment Program/system of 6 instalments applies for the following tickets categories: 

 • 3 Day GA PASS

The interest-free bimonthly payment Program/system of 2 instalments applies for the following tickets categories: 

 • 3 Day GA PASS
 1.  PROCEDURE FOR PURCHASING TICKETS THROUGH THE INTEREST- FREE MONTHLY PAYMENT OF 6 INSTALMENTS  

All-natural and/or judicial persons, holders of a valid credit/debit card, have the possibility to choose, at the moment of payment on the website www.bilete.ro, to split the value of the performed transaction into 6 instalments as follows: 

– 1st instalment – is paid upon placing of the order; 

 

– 2nd, 3rd, 4th,5th, 6th instalments – will be automatically withdrawn monthly, in equal instalments, at every 28 calendar days, calculating from the date of the first payment. 

The first payment represents the registration and the buyer’s acceptance to enrol in the interest- free monthly payment program/system of 6 instalments will serve as the reservation of the buyer’s ticket(s) and will be authorised by the holder of the credit/debit card at the moment of placing the order and making the first payment. 

For the subsequent payments, the credit/debit card will be billed automatically for the value of each of the next 5 instalments, based on the due date mentioned above. 

OMISSION OR REFUSAL TO PAY 

The omission or refusal to pay any of the -5 subsequent instalments left to be paid, whether explicit or implicit, by not having sufficient funds, unavailability of the account or any other actions that lead to the refusal of the institution (bank) issuing the debit/credit card to withdraw the counter value of the next instalments will lead to the cancellation of the entire transaction. 

In line with art. 10.1 of the SAGA General Conditions Regulation, in case the buyer does not fulfil his or her payment obligation(s) timely, SAGA shall grant the buyer a remedy period of 14 days to fulfil his or her payment obligations. IN CASE THAT, AFTER THOSE 14 DAYS, THE BUYER STILL HAS NOT PAID THE OUTSTANDING INSTALMENT(S), SAGA WILL CANCEL THE ISSUED ADMISSION TICKET AND WILL NOT REFUND THE PAYMENTS ALREADY MADE BY THE BUYER, REGARDLESS OF THEIR VALUE. 

TICKET(S) ISSUANCE 

The ticket(s) acquired within the interest-free monthly payment Program/system of 6 instalments will be sent, by e-mail, after the last payment will be complete. 

The buyer will be announced by an email on the fact that he or she has chosen to participate in the interest-free monthly payment Program/system of 6 instalments, and on the fact that he or she has chosen recurring 5 next payments.Also, the buyer will be notified by email each time when one of the recurrent payments will be requested by the on-line payment processor (euplatesc.ro), including also the transaction status (approved/refused). 

TICKET PROPERTY TRANSFER 

If the buyer chooses to participate in the interest- free monthly payment Program/system of 6 instalments, the right of ownership of the ticket(s) will be transferred on the date of bilete.ro banking account will credited with the amount due for the last instalment of the ticket(s) price, meaning after full payment of the ticket(s) price. 

PROGRAM PERIOD 

The interest-free monthly payment Program/system of 6 instalments may be used anytime, on the period of this campaign, respectively between the date of 01/12/2021 and 31/12/2021. 

 1. PROCEDURE FOR PURCHASING TICKETS THROUGH THE INTEREST- FREE BIMONTHLY PAYMENT OF 2 INSTALMENTS  

All-natural and/or judicial persons, holders of a valid credit/debit card, have the possibility to choose, at the moment of payment on the website www.bilete.ro, to split the value of the performed transaction into 2 instalments as follows: 

– 1st instalment consisting of Euro, 30 (149 lei)– is paid upon placing of the order, anytime between 8-30 of April, 2022; 

– 2nd, instalment, consisting of Euro, 90 (450 lei) – will be paid by the customer during May 2022 or will be automatically withdrawn on May 30, 2022.  

The first payment represents the registration and the buyer’s acceptance to enrol in the interest- free bimonthly payment program/system of 2 instalments will serve as the reservation of the buyer’s ticket(s) and will be authorised by the holder of the credit/debit card at the moment of placing the order and making the first payment. 

For the subsequent payment of the instalment no. 2, this will be done by the customer at any time during May or will be withdrawn from the credit / debit card, automatically on 30.05.2022, the equivalent value of the rate, according to the above.  

OMISSION OR REFUSAL TO PAY 

The omission or refusal to pay the instalment no. 2 left to be paid, whether explicit or implicit, by not having sufficient funds, unavailability of the account or any other actions that lead to the refusal of the institution (bank) issuing the debit/credit card to withdraw the counter value of the instalment will lead to the cancellation of the entire transaction. 

BY DEROGATION FROM ARTICLE 10 OF THE GENERAL CONDITIONS OF THE SAGA, IN CASE IN WHICH THE BUYER DOES NOT MEET ITS OBLIGATIONS TO PAY THE RATE NO. 2 DURING THE TIME ESTABLISHED, RESPECTIVELY AT THE LATEST ON 30.05.2022, SAGA WILL CANCEL THE ACCESS TICKET ISSUED AND WILL NOT REFUND THE FIRST INSTALLMENT ALREADY PERFORMED / PAYED BY THE CUSTOMER. 

TICKET(S) ISSUANCE 

The ticket(s) acquired within the interest-free bimonthly payment Program/system of 2 instalments will be sent, by e-mail, after the second payment will be complete. 

The buyer will be announced by an email on the fact that he or she has chosen to participate in the interest-free bimonthly payment Program/system of 2 instalments, implicitly on the acceptance of the payment of the instalment no. 2 left to pay. Also, if applicable, the Buyer will be notified, by e-mail, of the request for payment of the installment no. 2 made by the payment processor (euplatesc.ro), including the status of the transaction (approved / rejected). 

 

TICKET PROPERTY TRANSFER 

If the buyer chooses to participate in the interest-free bimonthly payment Program/system of 2 instalments, the right of ownership of the ticket(s) will be transferred on the date of payment by the client of the installment no. 2 or on the date of bilete.ro banking account will credited with the amount due for the instalment no. 2 of the ticket(s) price, in both cases meaning after full payment of the ticket(s) price. 

PROGRAM PERIOD 

The interest-free bimonthly payment Program/system of 2 installments may be used anytime, on the period of this campaign, respectively between the date of 8.04.2022 and 30/05/2022, with the mention that the first installment must be paid by 30.04.2022 and the installment no. 2 by 30.05.2022 the latest. 

FINAL PROVISIONS 

The issuer of the debit/credit card may charge other taxes /commissions according to terms and conditions of the institution (bank) issuing the debit/credit card and/or with online payments system (online payment processor, euplatesc.ro). 

SAGA or bilete.ro is not responsible for these taxes/commissions requested by the institutions  issuing the debit/credit cards and/or by the online payments system held by the payment processor, euplatesc.ro. 

SAGA reserves its right to unilaterally modify this regulation. Any change will come into force only after it has been published on the website www.bilete.ro. 

SAGA can also unilaterally decide to cancel or prolong the interest-free monthly payment Program/system of 6 or 2 instalments. By resorting to the purchase of tickets in installments, the buyer declares that he has read, understood and fully agrees with the provisions of this regulation.  

This regulation containing terms and conditions regarding the program for the sale of tickets in installments is valid from the date of publishing, respectively 11.04.2022. 

FREE ACCESS FOR PERSONS WITH DISABILITIES TO THE EVENT

SAGA makes available to people with disabilities, for the SAGA FESTIVAL event, 2022 edition, a number of 100 invitations with free access. 

The conditions for granting the invitations can be found in the General Conditions Regulation of SAGA, art. 10.2 

The most recent change to this Terms & Conditions was on 2nd of June 2022.

music cover
0:00
00:00